History

  

 

​​ មន្ទីរពេទ្យនាគទេពបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១០  ដោយវេជ្ជបណ្ឌិត​និង

 គិលានុបដ្ឋាក–គិលានុបដ្ឋាយិកា ដែលមានជំនាញខាងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រមួយក្រុម។

 ​​មន្ទីរពេទ្យរបស់យើងបានចាប់ផ្តើមពីមន្ទីរសំម្រាកព្យាបាលខ្នាតតូចមួយ​ក្នុងគោល

បំណងផ្តល់ការពិនិត្យព្យាបាល និងថែទាំជាលក្ខណៈគ្រួសារ និងសម្រាប់ប្រជាជន

នៅក្នុងតំបន់នៃទីរួមខេត្តសៀមរាប។

 

ដោយទទួលបានការគាំទ្រ និងទំនុកចិត្តពីអតិថិជន ជាតិ និងអន្តរជាតិកាន់

តែច្រើនឡើងៗ ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ​​​​ មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល នាគទេពបានប្រែខ្លួន

ទៅជាមន្ទីរពេទ្យដែលមានអគារថ្មីប្រកបដោយផាសុខភាព និងបរិក្ខារទំនើបៗនៅ

ឆ្នាំ២០១៩ ។ មន្ទីរពេទ្យនាគទេពមានបុគ្គលិកសរុបចំនួន ៦៣នាក់ ក្នុងនោះមាន

ផ្នែករដ្ឋបាលចំនួន ១៦នាក់ ផ្នែកថែទាំចំនួន ១៥នាក់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រចំនួន ១៥នាក់

ផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍ចំនួន ៤នាក់ និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចំនួន ១៣នាក់។ ជាពិសេស

មន្ទីរពេទ្យយើង បាននឹងកំពុងពង្រីកសេវាកម្មឯកទេសបន្ថែមទៀត ដើម្បីឆ្លើយតប

ទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជន។​

 

មន្ទីរពេទ្យនាគទេព មានការផ្តល់សេវាកម្មពិនិត្យពិគ្រោះជំងឺ​​​ក្រៅ សម្រាកពេទ្យ និងសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដែលមានឯកទេសផ្សេងៗទៀតដូចជា ឯកទេសកុមារ និងមនុស្សចាស់ ឯកទេសស្បែក ឯកទេសបេះដូង ឯកទេសសម្ភព និងរោគស្ត្រី ឯកទេសឆ្អឹង ឯកទេសវះកាត់ទូទៅ​​ ឯកទេសជំងឺផ្លូវចិត្ត ការព្យាបាលដោយចលនា សេវាកម្មចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង​បង្ការ សេវាពិនិត្យ និងថែទាំជំងឺតាមផ្ទះ និងសេវារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់២៤ម៉ោង។ ក្រៅពីនេះ មន្ទីរពេទ្យនាគទេពក៏មានសេវាកម្មអមវេជ្ជសាស្ត្រមួយចំនួនទៀតដូចជា ការ វាស់ចង្វាក់បេះដូងដោយម៉ាស៊ីនECG  ការថតឆ្លុះដោយម៉ាស៊ីនអេកូសាស្ត្រ ការថតឆ្លុះ

ដោយម៉ាស៊ីនកាំរស្មី​អ៊ិច និងសេវាមន្ទីរពិសោធន៍។ 

 

មន្ទីរពេទ្យនាគទេពបានចុះកិច្ចសន្យាដៃគូរសហប្រតិបត្តិការ ដោយផ្តល់ការថែទាំ

សុខភាពជាមួយក្រុមហ៊ុនប្រមាណចំនួន​៥៣កន្លែង (២០១៩)។ ដំណើរការ ប្រតិបត្តិ

ការណ៍គឺធ្វើទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រ និងទស្សនៈវិស័យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិង ដោយ

មាននាយកផ្នែកនីមួយៗដែលជាអ្នកចាត់ចែងការងារផ្ទាល់ និងក្រោមការជួយសហប្រតិ

បត្តិការណ៍សម្របសម្រួលដោយអ្នកចាត់ការទូទៅ។​


The hospital was first established in 2010 as a healthcare clinic providing quality medical services for people in the local communities, where access to quality healthcare is of high cost and usuallyrequirestraveling a long distance to Phnom Penh or the neighboring country. This follows the common goals of our founders, who are a group of professional, experienced doctors and nurses, for affordable high-quality medical care and treatment.

The hospital began with the provision of medical services including outpatient consultation, in-patient care with available private VIP rooms, ECG, Ultrasound and X-Ray Services. In 2013, we introduced our newly developed services of Obstetrics and Gynecology, and Plastics Departments.

In 2018, with the increasing recognition of our values and quality, we transitioned our name as the hospital, a huge success in our history, which gives us the ability to broadly extend our services and to be qualified for provision of tertiary carein the pursuit of our vision to provide affordable, high-quality medical care for all patients.

The cooperation between Neak Tep Hospital andpartnered enterprises increased significantlyto 53 contracts in 2019, which their employees and stakeholders receive regular healthcare and treatment fromthe Neak Tep hospital. This marks the huge success of our effort and allows us to develop new specialty services into our portfolios.

In daily operation, we implement medical best practices determined by the guidelines of the Ministry of Health and WHO for all procedures carried out in our patient care and services. This implementation is possible through active participation in the government health policies and protocols developed for healthcare promotion, national and international conferences and workshops, and a strong network with medical specialists across various fields of medicines. This maintains the professionalism that set us in a position today.

Today, Neak Tep Hospital is one of the most well-recognized hospitals in the region providing a wide range of general and specialtymedical services with improved medical equipment and facilities – thanks to the trust of our customers, as well as the dedication and commitment of our management team and staff toward the hospital. We also have two more branches in Phnom Penh and Poi Pet, BanteayMeanchey Province, which were opened in 2020.